Ymateb i erthygl gan Liz Saville-Roberts yn Nation.Cymru

Erthygl dda am annibyniaeth gan Liz Saville-Roberts yn Nation.Cymru,  arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan.  https://nation.cymru/opinion/as-in-scotland-we-need-to-have-a-discussion-about-the-values-of-an-independent-wales/‬

Yn amlwg un o brif fuddion annibyniaeth mewn deddfwriaeth yw cyflymder y gweithredu. Gallai Cymru symud gêr ar drydaneiddio ein holl reilffyrdd. Gallai hefyd roi paneli solar dros bob canolfan siopa y tu allan i’r drefi a gorchuddio meysydd parcio archfarchnadoedd a phaneli haul; mae angen i’r datblygwyr dalu eu cyfran o’r sifft i ynni gwyrdd ac mae angen ychydig o wthio cyfreithiol arnyn nhw.

Mae sefydlu sustem dreth Gymreig ar wahân yn golygu y byddai cwmnïau sy’n gweithredu yng Nghymru yn talu TAW a threthi eraill ym Mhencadlysoedd Caerdydd ac nid yn Llundain; rhywbeth sydd bob amser wedi gwneud inni ymddangos yn dlotach nag yr ydym ni. Bydd dŵr Cymru mewn dwylo cenedlaethol yn ychwanegu incwm at drysorfa Gymru.

Ni fydd unrhyw un o’r pethau hyn yn digwydd o dan law farw Whitehall. Yn economaidd mae Cymru yn derbyn llai o wariant ar holl wasanaethau craidd y wladwriaeth fel y gwasanaeth sifil, y fyddin ac arian ymchwil.  (h.y. gwariant tu allan i’r Barnet Formula) Mae buddion  y rhain wedi’u crynhoi yn Ne-ddwyrain Lloegr. Bydd y fath Eingl-gymhorthdal ​​gan Gymru “tlawd” ar swyddogaethau gwladwriaeth graidd Lloegr yn dod i ben o dan lywodraeth Gymru. Byddai hyd yn oed Cymru yn NATO yn rhatach h.y. 2% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Cymru nid ein cyfran ni o fil y DU.

Gall darllenwyr Nation Cymru ychwanegu mwy… gall y rhai sydd wedi darllen llyfr bach Gwynfor ar genhedloedd rhydd newydd Ewrop weld bod diwedd yr Ymerodraeth yn bosibl, a bellach pwyntio at deigr Gwyddelig ffyniannus a’r GPD enfawr y pen o gyn “glo a dur” ”Luxemburg, neu Wlad yr Iâ anghysbell, y Ffindir ac nid breuddwydio am y dydd a ddaw, ond gafael ynddo.

Cadwodd Malta, Cyprus ac Eire i gyd y bunt am flynyddoedd ar ôl annibyniaeth heb frefu o’r hen eifr yn San Steffan. Mae Gibraltar, Mannaw ac Ynysoedd y Sianel i gyd yn cadw’r bunt, er eu bod yn wladwriaethau hunan-lywodraethol lled annibynnol. Gall Cymru hefyd, nes i ni benderfynu fel arall.

Gallai Cymru annibynnol anelu at ffioedd myfyrwyr ar lefelau’r Alban ar gyfer myfyrwyr cartref. Ar hyn o bryd mae HEFCW yn gwasanaethu system Cymru a Lloegr, ac wedi methu â chynyddu Addysg Uwch cyfrwng Cymru, ac yn lle hynny ein gwaedu Cymru o’n pobl ifanc a chyfnewid ein poblogaeth yn gorfforol gan ddegau o filoedd o oedolion ifanc bob blwyddyn. Gall rheoli’r broses hon o ddiwreidu’r Cymru. (tua 50,000 y flwyddyn hy ½ miliwn y degawd) dod â ni i lefelau mwy cynaliadwy.

Mae Cymru yn haeddu gwell.

Crwydro’r maes 2019

Wythnos arall mewn dinas hollol gymraeg, mewn cae wrth ochr afon Conwy. Theatr bob dydd a nos, ond nid un drama ond  dewis ohonynt. Gormod o ddewis, methu mynd i’r babell len oherwydd darlith diddorol, neu hoff fand yn chwarae. Gorfod ffoi o hen ffrindiau i hegla hi dros y maes i ddigwyddiad arall. Cyfleoedd diri i gwrdd eto ag hen ffrindiau coleg, ffrindiau dref a’r rhai sydd wedi symud o Lanrhywle i Aberlle-arall ers talwm.

Hapus i weld Elwyn, Arwel, Dafydd ac Aled, Bethan a Lynne, Rob a’i griw, Terry a’i esgob, ac ati ac ati yn ysgwydd llaw a’u ffrindiau a gan amlaf yn anghofio enwau newydd diri. Ac eto ond rhywsut yn methu cwrdd a rhai oedd yno yr un amser ond mewn sioeau a llwyfanau gwahanol. Sori Glenys, Kathy, Andrew ac eraill, dyna’r eisteddfod, tan Dregaron efallai.

Ar ôl bod yn ddigon agos i anadlu gwleidyddion a beirdd, selebs ac athletwyr ein cenedl dyma ni yn ôl yn ein cartrefi cyfforddus clyd. Ein bydoedd seisnigaidd beunyddiol, lle aeth pawb, o na bawn hi’n eisteddfod o hyd.  Wedi’r chwistrelliad o wythnos dwys yr Wyl, yr unig fro gymraeg, syrffio ar y syrffed, boddi mewn beirniadaeth a barddoniaeth. Tawelwch fu.

Es i am dro i fynwent Rhiwabon,  am fod eu lleferydd a’u llen ar ben bellach, at feddau mam a thad a thaid Rhiwabon. I osod blodau gwyllt o dir a daear Cymru ar ei fedd. Crwydro ar feysydd Fferm Tatham, hen dir ei deulu, i hel y blodau. Bu farw yng Nghattraeth. Wir yr. Heb na chorn gwlad na chleddyf na choron na chadair na chylch meini . Cymro.

A chysgaf ym mreichiau heno yr un a garaf, a’m cwpan yn llawn.

 

 

 

 

Y Cymry yn ddominyddu? Ffat sians.

via Y Cymry yn ddominyddu? Ffat sians.

Y Cymry yn ddominyddu? Ffat sians.

Yn ei erthyglau diweddar yn Nation Cymru ac Blogs Cardiff mae Roger Scully wedi gofyn cwestiwn dilys yn ei ymchwil i agweddau at y Senedd a’r cymry cymraeg.

Chwarae teg, cwestiwn anodd ond myth oedd ac ydy dominyddiaeth y cymry.

Ac yn sicr lle mae cymry ar y brig maent yn ddof tu hwnt i’w meistri yn Llundain ac yn anfodlon “gorfodi” y gymraeg mewn unrhyw ffordd ar neb nac ar bawb.

Ym maes Addysg uwch mae’r dofni ar ei gwaethaf. Pwyllgor cymraeg wedi ailenwi yn goleg cenedlaethol, yr eCeCeC, y tri eCH, dyna oedd fy marn i ddechrau, ond ar ol yr holl froliant, sglein ac addewid does fawr wedi newid yn sylweddol. Pethau da fel Gwerddon, ac ambell i gyhoeddiad yr CCC i helpu’r myfyrwyr druan ond sustem 99.9% saesneg yw HE Wales o hyd. A Bantustan llwglyd yw y gymraeg tu mewn iddi.

I gyraedd y “miliwn mytholegol” mae angen dwblu a dyblu eto i ni gael y graddedigion rhuglfrwd hyderus a all dysgu bob pwnc ysgol  hyd at lefel A drwy’r gymraeg.  Does dim i ddangos hyn eto, nag oes.  Yn agos at oed ymddeol yw’r rhan fwyaf ein gweithlu addysg.  Mond addysg neu feichiogi ar raddfa fictoraidd all greu 400,000 siaradwyr newydd cyn 2050.

Ond mae ateb syml. Hawl absolwt i unrhyw Radd drwy’r gymraeg, a hynny am ddim ie, dim ffi ar gyfer ynrhyw bwnc boed yn fathemateg neu wleidyddiaeth rhyngwladol. Does dim Gradd milfeddyg yng nghymru, gallwn lenwi un dros nos, cymaint yw’r galw. A fferylliaeth, a meddygiaeth a deintyddiaeth. A ffisiotherapi, radiograffi  a gyrfaoedd llu eraill yr NHS.

Efo llefydd am ddim, a gyrfa sicr, bydd ysgogiad enfawr i’n bobl ifainc yng nghymru;

1 aros

2 astudio drwy’r gymraeg

3 dilyn gyrfa llewyrchus yng nghymru wedyn

yn lle hyn maent yn gadael, astudio drwy saesneg (yng nghymru hefyd), a setlo yn aml tu hwnt i Gymru.

HEFCW is still a regional branch of HEFCE, afraid of its own shadow and desperate to maintain parity in every aspect of HE with the english sector to which it is wed.

Am fod canran uchel o fyfyrwyr yn ein gwlad yn dod o Loegr, a nifer tebyg yn mynd o Gymru i Loegr mae’n anodd tyfu sustem HE sydd yn wir wasanaethu anghenion Cymru, ei NHS, cyfundrefn addysg a chymdeithas.

Nid yw hyn yn wir yn yr Alban nac Iwerddon, nid Bantustanau mohonynt. Mae’n hen bryd i ni aildrefnu HE Wales ar gyfer Cymru ac nid ar gyfer yr ymerodraeth a fu.

 

 

 

Aberystwyth a Dwyieithrwydd

Mae dref Aber yn gyfrifol am seisnigo Ceredigion bid siwr. Yno mae cymuned hollol Saesneg a adnewyddir yn flynyddol a gwaed newydd o Loegr, sef y myfyrwyr, saesneg a rhyngwladol. Yno mae’r canran isaf o siaradwyr cymraeg ac ysgolion sydd yn llai cymreigaidd na gweddil y sir.  Mae’n ofynnol dan y drefn academaidd Englandandwales i recriwtio staff o’r byd i gyd ac rhaid i’r cymry brwydro i gael bantustan o fewn y drefn ddominyddol.

Nid fy mod i’n drysu rhwng dref a choleg ond coleg yw Aber i’r rhan fwyaf. Coleg da hefyd yn ol y Times. Coleg a bri rhyngwladol am ei ymchwil hefyd. Pam yr erthygl felly. Darllen “Prom” oedd fy ysgogiad,  y fersiwn cymraeg ohoni, a dysgu am hanes cynfyfyrwyr a staff, rhoddion ac ymchwil ac y Canghellor newydd. (Naw wfft i Carlo – mae hawl gwell ganddo ar y bont Hafren). Braf gweld y byd drwy sbectolau pinc y fersiwn cymraeg a meddwl bod popeth yn ei lle.

Roedd ei henw hi, y ganghellor newydd yno ymhlith y rhoddwyr, da iawn, a gobeithiwn am well croeso ganddi a gwell triniaeth i’r bantustan o fewn y coleg, neuaddau preswyl, undeb cymraeg, a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Gofyn wyf am adfer y cynllun Gradd Allanol, a roddwyd i mi y gyfle i ddod yn rhugl yn fy mamiaith, Gradd a oedd yn sail i Mihangel Morgan a Gwynedd Carey, ac awduron eraill. “Coleg yr ail gyfle” cymraeg oedd y Radd Allanol.

Does dim byd fel hyn yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Does dim byd fel hyn yn y Prifysgol Agored, fel un sy wedi gweithio i’r OU ac astudio modiwlau, roedd hyd yn oed gwneud asesiad yn y gymraeg yn anymarferol. Nid mater o ewyllys da yn unig yw polisi iaith OU Cymru.

“Prom” yw un o lu o gylchgronau y byd dwyieithog sydd ohoni, dwi’n cael rhai e-gylchgronau o Lywodraeth Cymru am addysg ac am ystadegau, cefn gwlad ac ati.  Pethau da ac yn helpu cadw min ar fy nghymraeg, ynglyn a Gwerddon, Barn a’r Pedwar Gwynt.

Dychwelaf i Aber; a phrifysgolion eraill ag Parhau i ddarllen

Teledu, gorfodaeth, darlledu yn y gymraeg.

Prin iawn yw’r pethau gorfodol yn y DU.  Cyfrifiad, Trethu, Rol y Etholwyr ac wrth gwrs y Drwydded Deledu.  Mae’n dipyn o embaras i gyffesu mod i wedi adnewyddu eto, ddoe, tridiau yn hwyr. Nid yr hwyrni ond yr adnewyddu oedd achos yr embaras.

Am fod hyn yn orfodaeth er mwyn gwylio teledu gymraeg neu saesneg dros y blynyddoedd diwetha dwi wedi adnewyddu bob tro a dros y ffon – y llinell gymraeg. tan dwy flynedd yn ol roedd y cymro neu gymraes glan a ym Mryste a atebodd yn siwr i ofyn i mi symud i debyd uniongyrchol.  Saesneg yn unig. Felly gwasanaeth ffôn i mi bob tro.

Am fod fy nyddiad adnewyddu yn syrthio ar ganol nos y Galan 31/12/17 mae linell cymraeg yn brin ei hamserau … Nadolig a’r Galan!  Wrth ddarllen cynllun iaith gymraeg y TVlicencing mae’n fwriad ganddynt i gael ei gwasanaeth arlein yn y gymraeg erbyn Mai 2018. Hwre….? CAWN WELD.

Ym 1982, roedd gan Cymru, Gwlad y Basg a Chatalwnia 1 orsaf radio ac 1 sianel deledu yr un. Yn 2018…. #datganolidarlledu does na ddim gwella yn y gwasanaeth cymraeg er i’r BBC ychwanegu sianeli teledu Farsi, Arabeg a sianeli Radio tramor.

Colli 40% o’i cyllid mai S4C yn ddiweddar. Hen bryd datganoli darlledu i Gymru, sylfaenol i oroesiad “coron aur gymdeithas” yw y cyfryngau torfol. Colli nhw ar raddfa eang yn y 21 ganrif.  Taliesin, Y Faner, Y Cymro ac S4C nesaf….

Diolch i Gymdeithas yr Iaith am gadw’r ymgyrch yn fyw

http://www.cymdeithas.cymru

A3B9252D-9AF9-4711-87C8-25179287A7E5

Dwi newydd ymuno â Clecs – Y llwyfan cyfryngau cymdeithasol i siaradwyr Cymraeg

Dwi newydd ymuno â Clecs – Y llwyfan cyfryngau cymdeithasol newydd ac arbennig i siaradwyr Cymraeg

Credwn fod y Gymraeg yn iaith brydferth sy’n haeddu cael ei chadw’n fyw. Trwy helpu mwy o bobl i gadw mewn cysylltiad yn eu mamiaith, gallwn wneud hyn. Rydym wedi datblygu Clecs i gynorthwyo siaradwyr Cymraeg i gyfathrebu yn eu hiaith eu hunain oherwydd fel Cymry Cymraeg, mae ganddynt hawl i wneud hynny.
Cefnogwch y defnydd o’r Gymraeg ar draws y cyfryngau cymdeithasol drwy gefnogi Clecs

iPhone App
Android App
E-bost cyswllt@clecs.cymru
Gwefan http://www.clecs.cymru/

Sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer y 21 o blant na chafodd le yn y dosbarth Derbyn ar gyfer Medi 2015

Rhieni yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd
(23-07-2015)

Bydd grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd heddiw.

Mae 185 o gefnogwyr wedi llofnodi’r ddeiseb, sy’n galw am well buddsoddiad mewn Addysg Gymraeg a chynnydd yn nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn ardaloedd Trelai a Chaerau i ddiwallu’r galw cynyddol. Bydd y Cynghorydd Peter Bradbury, sy’n cynrychioli ward Trelái, yn derbyn y ddeiseb ar ran y rhieni ac yn ei chyflwyno i’r cyngor.

Sefydlwyd y grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef yr unig ysgol gynradd Gymraeg sy’n gwasanaethu’r ardal.

Yn ôl Cyfrifiad 2011 roedd gan Caerau a Threlái boblogaeth gyfunol o 14,603 ac eto dim ond 30 o leoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yno.

Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, ” Mae’r ddeiseb hon yn gam pellach yn ein hymgyrch i sicrhau chwarae teg i addysg Gymraeg yn Nhrelái a Chaerau. Mae’r sefyllfa bresennol sy’n wynebu’r ysgol yn dangos yn glir fod y Cyngor wedi methu ymateb yn ddigon rhagweithiol i’r galw cynyddol am addysg Gymraeg yn ein hardal. Rydym yn gobeithio y byddant yn gwrando ar ein pryderon ac yn gweithredu ar fyrder.”

diwedd

Nodiadau
Sefydlwyd y Grŵp Ymgyrchu yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn adeilad Ysgol Natn Caerau – oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed.

Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i’r safle presennol yn 2010.

Mae’r ymgyrch wedi ysgrifennu at y Cynghorydd Sarah Merry, Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau gan nodi tri phrif faes sy’n peri pryder ac yn ei gwahodd i ymweld â’r ysgol. Mae’r materion amlygwyd fel a ganlyn:
• Sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer y 21 o blant na chafodd le yn y dosbarth Derbyn ar gyfer Medi 2015
• Unioni’r diffygion presennol yn y cyfleusterau a’r adnoddau sydd ar gael i’r ysgol
• Cynyddu ac ehangu nifer y lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leol

Scottish Parliament to take part in Gaelic Twitter day 30/4/15 #gaidhlig

Blog Pàrlamaid na h-Alba

The Scottish Parliament will be taking part in Gaelic Twitter day on Thursday 30 April. 

Twitter Gaelic Language Day

The aim of the day is to encourage the use of Gaelic through social media. Some tweets will be about Gaelic and others in the language.

The Scottish Parliament will be taking part in the day with Gaelic tweets from both our Gaelic account @ParlAlba and our corporate account @ScotParl.

Fourteen of our committees are on Twitter and they will also be taking part in the day, looking at subjects as diverse as social isolation, internationalising Scottish business and fire service reform.

Our Education twitter feed @EducationSP will also be tweeting in Gaelic. Find out the Gaelic names for the visiting schools and learn some education terminology!

Bidh Hayley agus sgioba an fhoghlaim air fad a' tweeteadh sa Ghaidhlig Bidh Hayley agus sgioba an fhoghlaim air fad a’ tweeteadh sa Ghaidhlig

Gaelic Twitter Day presents an opportunity to interact with us in Gaelic, however, don’t forget…

View original post 80 yn rhagor o eiriau

Cymraeg ar Duolingo ymunwch a’r ymgyrch Welsh on Duolingo

https://www.facebook.com/groups/welshduolingo/

It would be great to have Welsh on Duolingo (safle poblogaidd iawn i ymarfer iaith ar gyfer dwsinau o ieithoedd). I am currently studying Welsh at CityLit as we are thinking of moving to Wales in about 5 years time. Having it Duolingo to practise would be fantastic. If there is anything we can do to help your application please let me know.

3 days ago

rmcode 9 8 8 6 6 46
Thanks for the comment. We’ve just set up a Welsh for Duolingo facebook group. Please join and spead the word :- https://www.facebook.com/groups/welshduolingo/

2 days ago

Andrew_Manston 15 11 8 50
Great! I’ll join now! I am going to my Welsh course today so I’ll certainly spread the word!